fbpx
Osebni stečaj

Osebni stečaj: Vse kar vas zanima na enem mestu. Strokovno in razumljivo.

Ste prezadolženi? Predlagamo osebni stečaj.

Odločitev za osebni stečaj ni lahka, zato smo za vas pripravili informacije, na podlagi katerih se boste lažje odločili, ali je osebni stečaj za vas najboljša rešitev. V vsakem primeru je treba upoštevati vse osebne okoliščine dolžnika, da se lahko presodi, kaj je zanj najboljša odločitev, zaradi česar vsem svetujemo posvet s pravnim strokovnjakom.

Priporočamo, da ne delate sami osebnega stečaja!

1. Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj je institut, s katerim prezadolženi dolžnik lahko doseže, da se mu njegove obveznosti v delu, v katerem jih ne more poplačati, odpustijo. Tako jih upniki ne morejo več terjati. (To pomeni, da niste več nič dolžni)

2. Ali je postopek osebnega stečaja zakompliciran?

DA! Ob nakupu obrazcev preko spleta, se lahko pojavi dvom v težavnost postopka. A ne gre toliko za težavnost kot gre za kompliciranost in specifično obravnavo vsakega primera posebej. Premnogo ljudi, ima zaradi nevednosti in slabe razlage, v in po osebnem stečaju še več težav kot prej, zato trdimo, da so nasveti edini, ki so nekaj vredni za vsakega, ki o tem razmišlja.

3. Kdo gre lahko v osebni stečaj?

V osebni stečaj gre lahko vsaka prezadolžena oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (državljanstvo ni pogoj) ali v Sloveniji prejema prihodke ali ima na ozemlju Slovenije premoženje. Prezadolženost pri zaposlenih osebah pomeni, da dolžnik v trikratniku svojih prihodkov več kot dva meseca zaostaja s plačilom svojih obveznosti. Pri brezposelnih morajo te obveznosti presegati 1000 evrov.

4. Komu je namenjen osebni stečaj?

Osebni stečaj je namenjen prezadolženim dolžnikom, ki s svojimi prihodki ne zmorejo več odplačevati svojih dolgov. Posledično doživljajo veliko stisko in celo tesnobo ob prejemu modre kuverte (sodne pošte)

5. Ali grem lahko v osebni stečaj, če sem zaposlen?

Da, v osebni stečaj gre lahko zaposlena oseba ali oseba, ki aktivno išče zaposlitev. Večina povpraševanja za svetovanje v primerih osebnega stečaja, se prejme od oseb, ki so zaposlene.

5 najpogostejših napak, če osebni stečaj urejate sami ali preko slabega posrednika

6. Ali grem lahko v osebni stečaj, če sem brezposeln?

Lahko, vendar mora biti brezposelna oseba aktivni iskalec zaposlitve, torej prijavljen na zavodu za zaposlovanje.

7. Kdaj se lahko predlaga osebni stečaj?

Osebno stečaj dolžnik lahko predlaga kadarkoli ob izpolnjenem pogoju prezadolženosti. (Več kot dva meseca morate zaostajati s plačilom svojih obveznosti)

8. Kakšni so stroški pri osebnem stečaju?

Postopek osebnega stečaja je za dolžnika prost plačila takse ali drugih sodnih stroškov.

9. Koliko plače mi ostane pri osebnem stečaju?

Stečajnemu dolžniku v postopku osebnega stečaja ostane na razpolago znesek minimalne neto plače. Če dolžnik preživlja mladoletne otroke ali partnerja, lahko tudi to uveljavlja pri plači. Trenutno je znesek za preživljanje enega otroka cca. 230 evrov. (Ostane vam bistveno več kot v primeru izvršbe).

10. Ali moram v predlogu za stečaj navesti vse dolgove?

V predlogu za osebni stečaj se praviloma navedejo vse dolžnikove obveznosti do upnikov, vedno pa to ni mogoče, saj dolžniki včasih niti ne vedo, komu vse dolgujejo. V tem primeru je potrebno izkazati obstoj terjatev v trikratniku prihodkov dolžnika, s katerimi zaostaja s plačilom več kot dva meseca.

Pri brezposelnih je treba navesti vsaj za 1000 evrov dolga ter priložiti dokazila o dolgovih. Odpust obveznosti bo učinkoval na vse terjatve, ki nastanejo do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali jih dolžnik navaja ali ne. Če upniki svoje terjatve ne prijavijo v stečajni postopek, je po zaključku stečaja ne morejo terjati od dolžnika.

11. Kje dobim podatek o mojem dolgu?

Če upnik ne razpolaga z dokazili o svojih dolgovih, lahko pridobi natančne zneske dolgov pri svojih upnikih, za seznam izvršb lahko zaprosi okrajno sodišče na območju stalnega prebivališča ali pa seznam izvršb pridobi pri svoji banki. Za davčne dolgove se je treba obrniti na FURS ali na banko.

12. Kje overim poročilo o stanju premoženja?

Dolžnik lahko poročilo o stanju premoženja overi na katerikoli upravni enoti ali pri katerem koli notarju.

13. Ali se v osebnem stečaju odpusti tudi limit?

V osebnem stečaju se odpusti tudi limit, saj je obveznost vračila nastala že v trenutku, ko je oseba vzela limit.

14. Ali mi ostane avto, če sem v OS?

V osebnem stečaju se prodaja celotno premoženje dolžnika, kar pomeni tudi avto. Če dolžnik avto nujno potrebuje zaradi prevoza na delo, lahko sodišče zaprosi, da avto izvzame iz stečajne mase. (Tako, da vam lahko tudi ostane v uporabi.)

15. Imam kredit in tudi poroka za kredit. Ali grem lahko v osebni stečaj?

Dolžnik, ki ima kredite, gre lahko v osebni stečaj, vendar se kreditna obveznost odpusti le njemu, poroka pa upnik terja še naprej.

Posledice po zaključku osebnega stečaja?

16. Kaj osebni stečaj pomeni za dolžnika?

Osebni stečaj za dolžnika pomeni pravno dobroto, saj se mu na ta način odpustijo obveznosti, ki jih ne more odplačati. Vseeno pa ima dolžnik ob tem tudi nekaj obveznosti in omejitev. V času trajanja stečaja ima dolžnik omejeno poslovno sposobnost, kar pomeni, da ne more sklepati pravnih poslov kot so posojilne pogodbe, leasing pogodbe ipd.

17. Ali se ustavijo prihodi izvršiteljev, če vložim predlog za OS?

DA! Izvršbe se ustavijo z dnem, ko se postopek osebnega stečaja začne, kar pomeni, da v času od vložitve predloga za osebni stečaj do izdaje sklepa o začetku postopka osebnega stečaja še vedno lahko pride izvršitelj k dolžniku domov. Zato ne odlašajte! Pokličite nas na 080-13-14.

18. Kaj spada v stečajno maso?

V stečajno maso spada vso dolžnikovo premoženje, ki ga ima v času začetka postopka osebnega stečaja ter premoženje, ki ga pridobi med trajanjem osebnega stečaja. Prav tako v stečajno maso spadajo prihodki nad minimalno plačo ter ostali prihodki, ki niso izvzeti iz izterjave prejemkov.

19. Kateri dolgovi se ne odpustijo?

Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, ne glede na navedeno pa se ne odpustijo:

 • denarne kazni ali odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku, v pogojni obsodbi določen pogoj vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem, globe ali odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, odvzem premoženja nezakonitega izvora, povrnitev škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti, na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal ter prispevki in ostale prednostne terjatve v skladu z zakonodajo.

 

20. Kdaj je uradno konec preizkusne dobe?

Konec preizkusne dobe je, ko poteče zadnji dan preizkusnega obdobja, ki ga določi sodišče. Sklep, ki je izdan, na zadnji dan preizkusne dobe, postane pravnomočen po 15 dneh, če se nanj nihče ne pritoži.

21. Kdaj se osebni stečaj zaključi?

Osebni stečaj se zaključi, ko sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja. Pogoj, da se stečaj lahko zaključi, je, da je pravnomočno odločeno o odpustu obveznosti. Sklep o končanju postopka osebnega stečaja se dolžniku ne vroča, zato pogosto pride do zmede, saj dolžnik ne ve, ali je še vedno v osebnem stečaju ali ne.

22. Kdaj lahko ponovno vložim predlog za osebni stečaj, če sem že bil v osebnem stečaju?

Dolžnik gre običajno ponovno lahko v osebni stečaj, ko mine 10 let, odkar je bilo pravnomočno odločeno o odpustu obveznosti. V določenih primerih gre dolžnik lahko že prej ponovno v osebni stečaj.

23. Kdaj lahko ponovno vložim predlog za osebni stečaj, če so mi prvi predlog zavrnili?

To je odvisno od razloga, zakaj je bil predlog za osebni stečaj zavrnjen. Če dolžnik npr. ni predložil vse zahtevane dokumentacije, lahko ponovno takoj vloži predlog za osebni stečaj. Če je ovira za začetek postopka, da ima zgolj dolgove, ki se v postopku osebnega stečaja ne morejo odpustiti, gre lahko v stečaj, ko ima tudi dolgove, ki se lahko odpustijo. Če je ovira za začetek stečaja, da je bil dolžnik obsojen za kaznivo dejanje, ki ne bo izbrisano prej kot v naslednjih petih letih, gre lahko ponovno v stečaj, ko poteče toliko časa, da bo kaznivo dejanje pravočasno izbrisano itd.

24. Stečajni upravitelj je vložil ugovor proti odpustu obveznosti in tako ni prišlo do odpusta obveznosti. Kdaj lahko ponovno vložim predlog za OS?

To je odvisno od razloga, zaradi katerega se je stečajni upravitelj pritožil na odpust obveznosti. V najslabšem primeru mora preteči 10 let od pravnomočnosti sklepa, s katerim je sodišče odločilo o zavrnitvi odpusta obveznosti. Če je razlog obsodba za kaznivo dejanje, gre lahko dolžnik takoj ponovno v stečaj, če bo kaznivo dejanje pravočasno izbrisano.

25. Koliko časa traja stečaj?

V postopku osebnega stečaja sodišče določi trajanje preizkusnega obdobja od 2-5 let, glede na vse okoliščine dolžnika, ki jih navaja v predlogu za stečaj. V izjemnih primerih stečaj lahko traja celo od 6 mesecev do 2 let, vendar mora imeti dolžnik posebne olajševalne okoliščine, ki se presojajo individualno. Pri nas osebni stečaji po večini trajajo max 2 leti.

Zakaj moraš paziti, kdo ti ureja osebni stečaj?

26. Kdaj se začne stečaj?

Osebni stečaj se začne s sklepom o začetku postopka osebnega stečaja, ki naj bi ga sodišče izdalo v treh dneh od prejema popolnega predloga za stečaj. Na določenih sodiščih prihaja do zamud pri tem roku.

27. Kakšne so obveznosti v času trajanja stečaja?

Obveznosti dolžnika v času trajanja stečaja so odvisne od tega, ali je zaposlen ali ne. Če je zaposlen, mora poleg prvega razgovora, ki ga opravi s stečajnim upraviteljem, vsakomesečno posredovati svojemu stečajnemu upravitelju plačilne liste in/ali bančne izpiske, če to stečajni upravitelj zahteva. Na zahteve upravitelja se mora odzivati pravočasno, sodišče ter upravitelja mora obveščati o spremembi svojih kontaktnih podatkov. Brezposelna oseba mora aktivno iskati zaposlitev ter o svojih aktivnostih vsakomesečno poročati stečajnemu upravitelju.

28. Koliko časa se vidi, da je bil posameznik v osebnem stečaju?

Po zaključku osebnega stečaja je ta podatek dostopen še 4 leta.

29. Ali imam lahko avto na leasing v osebnem stečaju?

Če ima dolžnik pred začetkom osebnega stečaja avto na leasing, se mora najprej dogovoriti z leasing hišo, da ob začetku postopka osebnega stečaja ne bo prekinila pogodbe. Če se leasing izteče po zaključku osebnega stečaja, ga stečajni upravitelj dolžniku ne more odvzeti. Če se leasing izteče v času trajanja osebnega stečaja, pa stečajni upravitelj lahko poseže na to vozilo.

30. Kaj se zgodi z mojo nepremičnino v osebnem stečaju?

Vse nepremičnine, ki so v lasti dolžnika, se v postopku osebnega stečaja prodajo, iz kupnine pa se poplača dolgove.

31. Kaj pa, če sem lastnik nepremičnine do polovice ali celo manj?

Tudi ta nepremičnina se lahko v postopku stečaja proda na dražbi, vendar pa je verjetnost za dejansko prodajo zelo majha, saj si nihče ne želi drage investicije, ki je ne more uporabljati, prodati ali pa oddati naprej. Takšnih primerov je izredno malo , oz. skoraj nič.

32. Kaj je dolžnikovo premoženje v osebnem stečaju in kaj premoženje zakonca?

Dolžnikovo premoženje spada v stečajno maso in se ga unovči s prodajo. To so nepremičnine, osebna vozila, umetnine ali kateri ostali predmeti z večjo vrednostjo. Premoženje zakonca je treba ugotoviti ali je premoženje skupno ali posebno.

Pri skupnem premoženju se predvideva, da je delež dolžnika v osebnem stečaju 50%. Skupno premoženje zakoncev je vse, kar je bilo v času trajanja zakona dobljeno z delom. Ogroženo ni posebno premoženje zakonca v stečajnem postopku.

Posebno premoženje je premoženje, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa ga je v času trajanja zakonske zveze prejel z dedovanjem oziroma je bilo podarjeno. Zunajzakonski partner je izenačen z zakoncem.

33. Katere dokumente morate pridobiti za uveljavljanje osebnega stečaja?

 • Osebni dokument
 • Dokazila o prihodkih:
  – plačilna lista ter pogodba o zaposlitvi
  – odločba o otroškem dodatku, socialni pomoči, preživnini ipd.
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje
  Dokazila o dolgovih:
  – seznam izvršb,
  – sklepi o izvršbah
 • Zdravstvena dokumentacija
 • Najemna pogodba
 • Dokazila o premoženju:
  – ZK izpisek
  – prometno dovoljenje
 • Bančni izpiski za 3 mesece
 • Razno po navodilu svetovalca

Preverite ali izpolnjujete pogoje za osebni stečaj!


Izdamo posebno jamstvo na izplačilo

law-scale

Zaposleni izkušeni pravniki

24-hour

Na voljo smo vam 24 ur na dan

Hitra in kvalitetna storitev

Poravnava

Pokličite in vprašajte pravnika!

Brezplačna številka. Dosegljivi smo 24 ur 7 dni na teden.

ZLATA ODLICNOST exelence Poravnava
5/5

Poravnava se zavezuje, da bo vsem strankam zagotovila kakovostno storitev. Naša prednost je zagotavljanje najvišjih standardov na področju odškodninskega prava, ki jo pričakujete od nas in katero si naše stranke zaslužijo, je glavni in najpomembnejši cilj našega delovanja.


Ocenjeno 5/5 na podlagi 134 ocen strank

Preberite naš blog o odškodninah z veliko pravnimi nasveti

Povratni klic svetovalca

Za več informacij in povratni klic našega svetovalca vas prosimo, da izpolnite kontaktni obrazec ter si izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Naši svetovalci vas bodo kontaktirali …